QUALITY MANAGEMENT SERVICES    
 Add This!

 

こんにちは、私のウェブサイトにすべての人を歓迎します!

Watashi no puro to shite no kyaria no hajimekara, watashi wa kaizen no jūyō-sei o ninshiki shi, soshite sore wa subete watashi ga kodomodatta toki ni kaishi shi, hibi no katsudō ni sonohi o yatte, watashi no ryōshin o mita. Karera wa tsuneni monogoto o tadashiku okonau tame ni tameshite mite, sukoshi demo yoi nichijō no koto o okonau yō ni watashi ni oshiete kuremashita. Beikoku no dare mo, sorera ni chūi o haratte itanode, korera no mesoddo no juran to demingu no oshie wa, Nihon de kaishi shita. Sate kaizen wa, mata, chīsana kotobadeari, watashi wa watashi no u~ebusaito no namae to shite sore o eranda

カイゼンについて少しは右の画像を説明します。

Kaizen meaning

Sore ga shiyō sa rete iru kanji (kanji) kanji kara kite iru hira ga na to katakana to issho ni gendainihon shokitaikei ni okeru kaki Topkaizen aikon ga ari, jōbu no aikon to konbinēshonrogomāku shōhyōdesu

topkaizen 
Kokode wa, shitte iru koto ga dekiru yō ni narimasu:

  
Jibun naiagaranotaki de
Niagara Falls

AXIS

 

  • 出版物: Watashi wa watashi no shokureki ni kanren shi, Supeingo to eigo no ryōhō de kōkai shite iru mono.
 
Scientific Research

 

  • Quotes!, I really enjoy Quotes!; I enjoy quotes because they summarize my thoughts and feelings about what my life is right now, OR, what I want to achieve. They keeps me Focused; gives me the courage to move on; to be persistent.
あなたが習慣的に何を考えて、大部分はあなたが最終的にどうなるのかを決定する - ブルース·リーは、
What you habitually think largelly determines what you will ultimately become Bruce Lee

 


  • 経営慣行: このページは私の専門の背景について語っています。産業工学、経営管理、品質管理。 ISO9001
 

 ポートフォリオ. Kono pēji ni wa, no tame no hinto o teikyō shimasu:
 

 


Lake Louise, emerald Lake


 

 
便利なリンク

Elsmar Blog with Experts and materials http://Elsmar.com/
Blog with Experts Articles, Comments http://www.qualitydigest.com/
ASQ http://asq.org/
ASQ Blog http://community.asq.org/networks/Topkaizen
Excellent Site with Exmples, HOW-Tos  http://www.isixsigma.com/
     Axis - Software:  http://asq.org/quality-progress/2010/01/qp-toolbox.html

     
 Current Quality  http://currentquality.com/
 Partner with this excellent organization of Professionals wanting to Apply Logistic & Supply Chain Initiatives  
http://www.lognetsolutionsconsultores.com.ec/

 RABQSA. I am certified Lead Auditor, and ISO 9001:2008 Quality Management System Auditor since July 2010
(Just renewed my certification for another 4 years until April 2017)
   
   
    “If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.”  Isaac Newton, 
Even before Newton..., He was only making a quote..., which reaffirms what Harry S. Truman said...hmm!, or the other way around?!, 
 :-)